Kalendář akcí

Červen 2024
  
PoÚtStČtSoNe
27Po28Út29St30Čt311So2Ne
3Po4Út5St6Čt78So9Ne
10Po11Út12St13Čt1415So16Ne
17Po18Út19St20Čt2122So23Ne
24Po25Út26St27Čt2829So30Ne

Provozní a návštěvní řád Měšťanské besedy

Preambule

Tento Provozní a návštěvní řád vydává provozovatel objektu MB – společnost MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Dominikánská 3, IČ: 61775134. Stanovuje základní pravidla pro návštěvníky Měšťanské besedy (dále jen “MB”) a pro držitele vstupenek do MB s cílem zajistit jejich bezpečnost, ochranu zdraví a majetku.

čl. I Obecné informace

 1. Každý návštěvník MB se zavazuje dodržovat tento Provozní a návštěvní řád, který je v plném znění zveřejněn na mestanskabeseda.cz, v Předprodeji vstupenek (Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň) a u kontroly vstupenek v MB. Kontrolou jeho dodržování je pověřena pořadatelská služba a bezpečnostní agentura (dále jen „pořadatel“) v MB. Návštěvník MB je povinen řídit se pokyny pořadatele. Při neuposlechnutí pokynů zejména v souvislosti se zajištěním bezpečnosti návštěvníků akce může být návštěvník z akce vykázán bez náhrady zaplaceného vstupného.
 2. Návštěvník MB se musí chovat tak, aby nezpůsobil poškození objektu MB a nebo škodu na zdraví či majetku ostatních osob. Provozovatel MB, pořadatel akce a jimi pověřené osoby mají právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která svým chováním porušuje Provozní a návštěvní řád nebo jejíž chování shledají nepřístojným.
 3. Provozovatel objektu ani pořadatel akce nenesou odpovědnost za škody na zdraví či majetku návštěvníka akce, které nebyly způsobeny jejich zaviněním. Zodpovědnost za osoby mladší 15 let přebírá doprovázející dospělá osoba starší 18 let.

čl. II Vstupenka

 1. Prodej vstupenek do MB jménem a na účet pořadatele akce zprostředkovává GoOut s.r.o. ((IČ: 01901613), Nákup vstupenek se řídí Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek společnosti GoOut s.r.o. zveřejněnými na goout.net, které upravují práva a povinnosti pořadatele akce, kupujícího a zprostředkovatele prodeje. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi kupujícím a pořadatelem akce.
 2. Vstupenky na akce konané v MB lze zakoupit na mestanskabeseda.cz a www.goout.net (dále jen „online“), v Předprodeji vstupenek (Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň, a kamenné prodejny GoOut) nebo prostřednictvím pořadatele akce. V den konání akce 30 minut před jejím zahájením, s výjimkou filmových projekcí v Kině Beseda, jsou vstupenky v prodeji také v MB (Kopeckého sady 13, Plzeň), a to za cenu navýšenou o poplatek za prodej na místě.
 3. Držitel vstupenky do MB se zavazuje seznámit se s Provozním a návštěvním řádem MB a řídit se jím.
 4. Rezervace vstupenky je umožněna pouze členům Klubu Měšťanské besedy (více v čl. V, dále jen „Klub MB“). Rezervaci lze provést pouze v období, kdy jsou vstupenky na akci v prodeji přednostně pro členy Klubu MB. Platnost rezervace je 5 kalendářních dní.
 5. Vstupenky je možné zaplatit na předprodejním místě platební kartou nebo v hotovosti a nákup online platební kartou nebo prostřednictvím služby Google Pay.
 6. Vstupenka platí jen na akci, den, hodinu a místo uvedené na vstupence. Návštěvník není oprávněn sledovat akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku, pokud tak neurčí pořadatel.
 7. Zakoupená vstupenka je nevratná a nevyměňuje se.
 8. Vstupenka je platná pouze nepoškozená, nepozměněná a čitelná. V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a nebude poskytnuta jiná kompenzace.
 9. Vstup na akci v MB je podmíněn kontrolou platnosti vstupenky (nebo jiného uznatelného oprávnění ke vstupu). Vstupenky mohou mít podobu papírové vstupenky s QR kódem zakoupené na předprodejním místě, QR kódu z elektronického potvrzení nákupu e-vstupenky (v mobilním telefonu) nebo vytištěné přílohy e-mailového potvrzení nákupu e-vstupenky.
 10. Každá vstupenka je unikátní. Na základě načtení čárového nebo QR kódu má nárok na vstup na akci pouze ten návštěvník, který se vstupenkou přijde jako první. Každé další načtení stejného kódu je neplatné.
 11. Místo konání akce v MB je pro návštěvníky zpřístupněno obvykle 30 minut před zahájením akce až do uplynutí 30 minut po skončení akce, není-li uvedeno jinak.
 12. Držitelé vstupenek, kteří přijdou po zahájení akce, ztrácí nárok na místo uvedené na vstupence. Vstup na akci jim bude umožněn dle pokynů pořadatele ve vhodné přestávce a na místo pořadatelem určené.
 13. Odchodem z prostoru konání akce vymezeného místem kontroly vstupenek ztrácí vstupenka platnost.
 14. Vstupenka je daňovým dokladem ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Vstupenka je ceninou a její padělání je považováno za trestný čin.

čl. III Slevy na vstupném

 1. Slevy na vstupném poskytuje pořadatel akce, který také určuje podmínky pro poskytnutí slevy návštěvníkovi.
 2. Pokud se pořadatel akce v MB rozhodne udělit slevu na vstupném seniorům, studentům nebo dětem, tak za:
  1. seniora považuje osobu starší 65 let věku,
  2. studenta považuje osobu do 26 let studující denní studium, která je držitelem platné ISIC karty nebo dokladu (vydaného školou) s fotografií návštěvníka a vyznačeným obdobím studia,
  3. dítě považuje osobu od 2 do 12 let a vzrůstu do 160 cm.
 3. Pokud pořadatel akce v MB poskytuje zvýhodněné vstupné osobám zdravotně postiženým, pak:
  1. držiteli průkazu ZTP/P umožňuje zakoupit 2 místa za cenu jedné vstupenky. Na obě místa pak vydává jednu vstupenku, která platí pro držitele ZTP/P a jeho průvodce a s níž mohou na akci vstoupit pouze oba zároveň. Vstupenky pro ZTP/P je možné zakoupit na předprodejním místě nebo online, kde jsou místa určená pro ZTP/P označena v mapě hlediště a na jiná místa nelze vstupenku pro ZTP/P zakoupit. Počet míst v sále určených pro ZTP/P je omezený. Informace ohledně bezbariérového přístupu a omezení v prostorách MB jsou specifikovány v čl. IX
  2. držiteli průkazu ZTP nabízí slevu na vstupenku, kterou si lze zvolit k jakémukoli místu v sále, a to na předprodejním místě nebo online. Držitel průkazu ZTP může čerpat slevu na max. 1 vstupenku na akci. Počet míst v sále, k nimž je možné čerpat slevu pro ZTP, je omezený.
 4. Pořadatel může definovat i jiné slevy, např. pro členy Klubu MB, pro členy filmových klubů, apod. Přesné informace o slevách na akce v MB jsou k dispozici na mestanskabeseda.cz nebo v Předprodeji vstupenek.
 5. Slevy na vstupném nelze kombinovat.
 6. Všichni držitelé zlevněných nebo zvýhodněných vstupenek jsou povinni bez vyzvání předložit při kontrole u vstupu na akci doklad opravňující je ke slevě a prokazující jejich totožnost (průkaz ZTP, ZTP/P nebo jiný doklad, jehož součástí je fotografie, doklad bez fotografie je třeba předložit spolu s jiným průkazem totožnosti). V případě, že nebude doklad předložen, je zlevněná vstupenka neplatná a zaplacené vstupné se nevrací.

čl. IV Změna termínu, zrušení akce, vracení vstupného

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. O změně programu pořadatel informuje na mestanskabeseda.cz, přičemž držitel vstupenky se zavazuje si platnost programu před konáním akce ověřit.
 2. O změně termínu nebo o zrušení akce jsou informováni kupující, kteří při nákupu poskytli kontaktní údaje (telefon, e-mailovou adresu). Kontaktní údaje kupující zadává při nákupu e-vstupenky online nebo na předprodejním místě. Pořadatel nezodpovídá za nedoručení nebo zpožděné doručení oznámení.
 3. Na vrácení vstupného má kupující právo jedině v případě, že je akce zrušena před jejím zahájením nebo ke zrušení dojde méně než 30 minut po jejím zahájení, nebo v případě, že nesouhlasí se změnou termínu akce. Náhrada zvláštních nákladů se neposkytuje.
 4. Nárok na vracení vstupného se řídí Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek společnosti GoOut s.r.o.

čl. V Klub Měšťanské besedy

Registrovaní členové Klubu Měšťanské besedy (dále „Klub MB“) mohou využívat výhod poskytovaných provozovatelem objektu MB. Pravidla členství v Klubu MB jsou zveřejněny na www.mestanskabeseda.cz.

čl. VI Fotografování, pořizování audio a video záznamů akce

 1. V průběhu konání akce platí pro návštěvníky zákaz fotografování a pořizování audio a video záznamů, včetně jejich přenosu jakýmkoliv způsobem.
 2. Pořadatel akce, vystupující umělci a provozovatel objektu si vyhrazují právo fotodokumentace a audio a video záznamu akce. V případě zhotovení fotografických a audio a video záznamů během akce nebo v souvislosti s ní souhlasí návštěvník akce s využitím svého obrazu nebo podobizny pro dokumentační, komerční a propagační účely bez finanční náhrady.

čl. VII V MB je zakázáno

 1. Vnášet do prostor konání akce láhve, PET láhve, natlakované obaly, skleněné nádoby, plechovky, zbraně, deštníky, vlastní potraviny a nápoje, toxické a jiné omamné a psychotropní látky, ostré a další jinak nebezpečné předměty ohrožující bezpečnost ostatních návštěvníků akce. Dále není dovoleno vnášet videokamery, fotoaparáty a jakákoli záznamová zařízení. Návštěvník MB souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel za účelem zajištění bezpečnosti v prostorách MB.
 2. Užívat omamné a psychotropní látky. Kouření vč. užívání elektronických cigaret a tabákových strojků mimo vyhrazený prostor ve vnitrobloku Měšťanské besedy.
 3. Vstupovat do objektu se zvířaty.
 4. Pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy pomocí mobilního telefonu nebo jiného záznamového zařízení bez předchozí domluvy s provozovatelem objektu.

čl. VIII Šatna pro návštěvníky a zodpovědnost za odložené věci

 1. Akce, které se konají ve Velkém sále, Malém sále a v Divadélku Jonáš, mají pro návštěvníky akce k dispozici šatnu s obsluhou, která je otevřena v závislosti na počasí. Uložená zavazadla (tašky, batohy apod.) se z bezpečnostních důvodů vydávají až při odchodu z akce.
 2. Návštěvníci akcí konaných na Velkém a Malém sále jsou povinni si do šatny uložit zavazadla, pokud tomu nebrání závažné příčiny (zdravotní důvody).  Vstup do sálů je možný pouze s malou osobní taškou (dámská či pánská kabelka).
 3. Návštěvníci MB berou na vědomí, že by neměli nechávat v šatně MB cenné věci, finanční hotovost, doklady, telefony a jiné cennosti, neboť provozovatel MB nemůže ověřovat a evidovat při převzetí věcí do úschovy jejich obsah.
 4. Provozovatel MB vyzývá návštěvníky, aby nenechávali své věci, například kabelky, telefony, saka apod., bez dozoru v prostoru konání akce. Pořadatel akce ani provozovatel objektu nenesou odpovědnost za věci návštěvníků v prostoru akce.
 5. Nalezené věci je možné uložit ve vrátnici MB.

čl. IX Bezbariérový přístup

 1. Bezbariérový přístup je možný do Velkého a Malého sálu, Atria a Společenského sálu. Do ostatních sálů se lze dostat bezbariérově podle vytíženosti prostor, kterými se prochází, pouze ve vybraných termínech a po předchozí domluvě. Pro vstup do sálů, které nejsou bezbariérové, je nutné s dostatečným časovým předstihem kontaktovat Měšťanskou besedu na e-mailové adrese [email protected].
 2. Bezbariérový přístup do MB je možný ze zadního dvora, kde je umístěna schodišťová plošina.
 3. Parkování na dvoře MB je možné pouze po domluvě se službou na vrátnici Magistrátu m. Plzně, a to v případech, kdy to umožňují kapacitní a provozní podmínky.

čl. X Kamerový systém

Návštěvník MB bere na vědomí, že objekt a prostory v objektu jsou pro účely zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany majetku monitorovány kamerovým systémem.

čl. XI Hlášení škod či závad

Návštěvník MB je povinen nahlásit zjištěnou závadu nebo způsobenou škodu pořadateli nebo na vrátnici MB.

V Plzni, dne 25. 11. 2021