Kalendář akcí

Červenec 2024
  
PoÚtStČtSoNe
1Po2Út3St4Čt56So7Ne
8Po9Út10St11Čt1213So14Ne
15Po16Út17St18Čt1920So21Ne
22Po23Út24St25Čt2627So28Ne
29Po30Út31St1Čt23So4Ne

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky krátkodobého podnájmu prostor, technického vybavení a zajištění navazujících servisních služeb na akce v Měšťanské besedě

čl. I
KAPACITA PROSTOR NA AKCI, VSTUPENKY

 1. Podnájemce je povinen zajistit, že nebude překročena povolená kapacita osob v jednotlivých nebytových prostorách, která je vždy uvedená v podnájemní smlouvě (čl. I.). Kontrolou dodržování předepsané kapacity prostor je oprávněn provést kdykoli v průběhu akce provozovatel, pořadatel akce nebo pořadatelská služba. V případě překročení kapacity je provádějící kontrolu kapacity oprávněn požadovat po podnájemci taková opatření, aby nebyla překročena povolená kapacita. Podnájemce se zavazuje tyto požadavky respektovat a tato opatření zajistit.
 2. V případě akcí pro veřejnost zajišťuje pro podnájemce výrobu a prodej vstupenek provozovatel objektu. Podnájemce je povinen při akci používat výhradně vstupenky dodané nebo distribuované provozovatelem objektu. Kopírování vstupenek je zakázáno. Kontrolu vstupenek zajišťuje provozovatel objektu, pořadatel akce nebo pořadatelská služba.
 3. Pokud podnájemce požaduje zajištění vstupu na akci pro své hosty na jím rezervovaná místa v sále (za podmínek stanovených ve smlouvě), dodá hlavnímu pořadateli přehledný jmenný seznam s usazením v sále (guest list)
  a to nejpozději 2 hodiny před začátkem akce.

čl. II
PŘÍPRAVA PROSTOR NA AKCI

 1. Podnájemce se zavazuje provozovateli objektu nejpozději do 10 pracovních dnů před začátkem akce přesně specifikovat průběh akce z hlediska rozmístění mobiliáře, přípravy podia, ozvučení, nasvícení a požadovaných služeb od provozovatele objektu („zadání akce“).
 2. Podnájemce je povinen předat provozovateli objektu vlastní podrobný scénář akce (z důvodu informovanosti personálu nájemce přítomného na akci), nejpozději 10 dnů před datem zahájení akce. Scénář akce obsahuje minimálně:
  • časový harmonogram akce – čas příjezdu umělců, čas vpouštění diváků na akci, začátek akce, počet přestávek, jejich délka a časy začátků, předpokládaný konec akce,
  • program akce – kdo kdy účinkuje, zkouší, balí,
  • přesné technické požadavky – stage plán, požadavky na ozvučení a osvětlení akce, včetně upoutávek, jinglů
  a jiných požadavků na technika,
  • požadavky na rozmístění mobiliáře – např. umístění stolů pro prodej propagačních předmětů, speciální požadavky na jevišti (paravány, věšáky, stoly, židle, praktikábly) jiné úpravy pronajatých prostor,
  • přesné požadavky na parkování vč. typu a SPZ vozidel,
  • nahlášení přítomnosti vozíčkářů na akci. Podnájemce osobně nebo jím ve smlouvě pověřená osoba zodpovídá za přípravu, průběh a likvidaci akce a jejího produkčního zajištění. Produkčním zajištěním se rozumí zejména:
  • aktualizace scénáře akce, včetně předání informace o změnách ve scénáři akce hlavnímu pořadateli,
  • komunikace s účinkujícími a celková komunikace mezi pódiem a zákulisím,
  • koordinace akce dle scénáře – zejména s ohledem na časový harmonogram (vstup diváků na akci, zahájení akce, přestávka, zakončení akce).

čl. III
PŘEDÁNÍ PROSTOR

 1. Při zahájení přípravy akce (začátek podnájmu) bude sepsán mezi podnájemcem a zástupcem provozovatele objektu (obvykle hlavní pořadatel) předávací protokol o předání a převzetí prostor a movitých věcí, v němž bude sepsán stav interiéru předávaných prostor, počet a technický stav technických zařízení instalovaných v prostorách, počet
  a stav inventáře, hudebních nástrojů a uměleckých děl před zahájením akce a rozpis (včetně časového harmonogramu) servisních služeb.
 2. Tento protokol bude sepsán mezi oběma smluvními stranami též při ukončení podnájmu prostor a movitých věcí včetně uvedení stavu interiéru, jeho případných poškození, znečištění, včetně zjištěných závad
  a nedostatků. Podnájemce je povinen předat prostory a movitý majetek provozovateli objektu (jeho zástupci) ve stejném stavu v jakém jej převzal v době sjednané pro předání.
 3. Podnájemce je povinen zajistit, aby jím ve smlouvě pověřená osoba byla přítomna na akci po celou dobu trvání, nebyla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a aby poskytla provozovateli objektu, pořadateli
  nebo pořadatelské službě součinnost při předání před začátkem podnájmu i po jeho skončení, včetně podpisu předávacích protokolů.

čl. IV
ŠKODY VZNIKLÉ V PRŮBĚHU PODNÁJMU

 1. Po převzetí předmětu podnájmu podnájemcem nenese provozovatel objektu žádnou odpovědnost za odložené věci. Za škodu způsobenou na odložených věcech účastníky akce odpovídá podnájemce. Podnájemce je povinen poučit účastníky akce o zákazu odkládání zbraní, klenotů, peněz a jiných cenností do šaten.
 2. Podnájemce odpovídá za veškeré škody vzniklé za dobu trvání podnájmu prostor a movitých věcí, a to jak přímou jeho činností, tak činností jiných osob, jimž umožnil vstup do objektu a přítomnost při akci jím pořádané.
 3. Podnájemce bere na vědomí, že byl výslovně provozovatelem objektu upozorněn, že tento neodpovídá za ztrátu
  či odcizení majetku podnájemce a osob účastnících se jeho akce v předmětu podnájmu.

čl. V
REKLAMA V PROSTORU PŘEDMĚTU PODNÁJMU

 1. Vzhledem k tomu, že objekt Měšťanské Besedy v Plzni je předmětem památkové ochrany podle Zákona o státní památkové péči, platí, že při jeho užívání je zakázáno používat lepicí pásky nebo upevňovat jakékoli předměty hmoždinkami, hřebíky, lepicí plastelínou apod. na oknech, podlahách, stěnách a dalších součástech objektu
  a na movitých věcech. Umístění a instalaci sponzorských log zajišťuje pro podnájemce provozovatel objektu.
 2. Podnájemce nesmí bez souhlasu provozovatele objektu užívat plochy nebo movité věci v podnajatých prostorách pro umisťování propagačních materiálů (loga apod.). Podnájemce se zavazuje nejpozději do 10 pracovních dní přede dnem konání akce sdělit provozovateli objektu, jaké propagační materiály chce v prostorách podnájmu použít.
 3. Podnájemce souhlasí s umístěním a s prezentací tištěných, zvukových i obrazových propagačních materiálů provozovatele objektu a jeho partnerů (např. mediálních) na své akci a dále souhlasí s realizací předem sjednaných předváděcích akcí, pokud tyto nenaruší průběh akce podnájemce.

čl. VI
AUTORSKÁ PRÁVA, POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMU AKCE

 1. Podnájemce se dále zavazuje (pokud se nedohodne s provozovatelem objektu v podnájemní smlouvě jinak)
  k zajištění hudební produkce na akci v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a je za plnění tohoto zákona plně odpovědný, současně učiní všechny potřebné kroky k jeho plnění.
 2. Podnájemce se zavazuje, že pokud má od umělce, jehož vystupování je součástí akce jím pořádané v podnajímaných prostorách, uděleno oprávnění (licenci) k pořízení zvukového, obrazového a zvukově obrazového záznamu jeho uměleckého výkonu a k užití takto pořízeného záznamu za účelem archivace a k šíření jeho rozmnoženin nekomerčním způsobem na jakémkoliv nosiči a jakýmkoliv způsobem výhradně za účelem propagace koncertu v neomezeném rozsahu, poskytne takový záznam provozovateli objektu výhradně za účelem propagace objektu Měšťanská beseda a akcí v něm konaných. Provozovatel objektu se zavazuje takto poskytnutý záznam použít pouze k výše uvedenému účelu.

čl. VII
OBČERSTVENÍ, GASTRONOMICKÉ SLUŽBY

Gastronomický servis v předmětu podnájmu exkluzivně zajišťuje dodavatel provozovatele objektu. Podnájemce není oprávněn zajišťovat si na předmětu podnájmu, ani v objektu Měšťanská beseda gastronomický servis a je povinen zajistit splnění této povinnosti také osobami, které se budou pohybovat v prostorách budovy za účelem účasti na akci jím pořádané v předmětu podnájmu. Podnájemci je zakázáno vnášet do budovy vlastní gastronomické výrobky
nebo nápoje, není-li dohodnuto předem písemně s provozovatelem objektu jinak.

čl. VIII
VYŠŠÍ MOC

 1. Stane-li se v důsledku vyšší moci plnění provozovatele objektu nemožným, jeho povinnost plnit tímto zanikne
  a tento neodpovídá za škody v důsledku toho podnájemci vzniklé. Vyšší mocí smluvní strany rozumějí zejména přírodní katastrofy, války, občanské nepokoje, rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, právní předpisy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy.
 2. Stane-li se plnění nemožným nebo omezeným v důsledku jiné události, která nastala nezávisle na vůli provozovatele objektu a brání mu ve splnění jeho povinností, a nebylo-li možno rozumně předpokládat,
  že provozovatel objektu tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat, ani ji v době vzniku závazku nemohl reálně předvídat, neodpovídá provozovatel objektu za jakoukoli škodu vzniklou podnájemci. Za takovou událost považují smluvní strany např. anonymní telefonát o uložení výbušného systému v objektu. Podnájemce zároveň bere na vědomí, že v tomto případě nelze prodloužit, nebude-li dohodnuto jinak, sjednanou dobu trvání akce o dobu prodlevy související s ohledáním objektu a případnými dalšími činnostmi a provozovatel objektu není povinen o tuto dobu trvání akce prodloužit, ani neodpovídá za škodu tímto podnájemci vzniklou.

čl. IX
OBECNÉ PODMÍNKY

 1. Podnájemce se zavazuje podnajaté prostory využívat výhradně k účelu, ke kterému je sjednán ve smlouvě
  mezi ním a provozovatelem objektu, nesmí tyto prostory dále podnajímat, ani je jinak přenechat k užívání třetím osobám. Podnájemce je oprávněn užívat tyto prostory pouze ve smlouvě dohodnutém rozsahu.
 2. Objekt Měšťanské besedy v Plzni je předmětem památkové ochrany, a to včetně interiéru, podle Zákona o státní památkové péči. Ve vybavení tohoto objektu se nacházejí cenné movité věci, včetně hudebních nástrojů
  a uměleckých děl, s nimiž se zavazuje podnájemce nakládat způsobem odpovídajícím jejich významu a poslání. Podnájemce je povinen zdržet se v jím podnajatých prostorách činnosti, která by mohla jakýmkoli způsobem ohrozit vysoký kulturní a společenský význam budovy, bere na vědomí, že je zakázáno provozovat zde burzy oděvů, výprodejové akce spotřebního zboží, erotické služby či prodej erotického zboží, provoz výherních a hracích automatů, kasino, provoz nočního klubu a další obdobné činnosti, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zásadami veřejného pořádku.
 3. Podnájemce bere na vědomí, že okna objektu jsou náchylná k vibrování a při hlasité hudbě nebo zvukových efektech hrozí riziko uvolnění jejich skleněné výplně. Podnájemce je povinen přizpůsobit této skutečnosti hlasitost zvukové produkce. V případě nerespektování této podmínky je zástupce provozovatele objektu oprávněn produkci okamžitě ukončit.
 4. Jakékoli úpravy podnajatých prostor nebo přemisťování movitých věcí v nich není povoleno, nedohodne-li
  se podnájemce předem na zajištění možných úprav samotným provozovatelem objektu.
 5. Podnájemce se zavazuje zdržet se v prostorách objektu jakékoli manipulace s otevřeným ohněm, včetně instalace svíček, a dále se zdržet používání jakýchkoli pyrotechnických efektů, pokud není předem písemně oznámeno, specifikováno a odsouhlaseno požárním technikem objektu Měšťanská beseda.
 6. Provozovatel objektu je oprávněn požadovat od podnájemce předložení posouzení požárního nebezpečí pro případ, že hodlá podnájemce provozovat v předmětu podnájmu činnost, pro kterou je toto vyžadováno podle zákona
  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
 7. Podnájemce je povinen zajistit odvoz, likvidaci a třídění veškerých odpadů, které na akci vyprodukuje (např. větší množství vlastních propagačních materiálů a obalový materiál) s výjimkou likvidace komunálního odpadu, kterou zajišťuje provozovatel objektu.
 8. Podnájemce se zavazuje udržovat předmět podnájmu v čistotě a pořádku, ve stavu, který neohrozí ani nezpůsobí újmu provozovateli objektu nebo třetím osobám. Podnájemce je povinen učinit veškerá opatření k předcházení vzniku škod v podnajatých prostorách a na podnajatém majetku. Podnájemce je zejména povinen:
  • neprodleně ohlásit provozovateli objektu způsobení škody nebo zjištění jakékoli škody na prostorách
  nebo věcech v nich se nacházejících,
  • zajistit vhodné chování osob – účastníků akce v předmětu podnájmu, přičemž v případě porušení této povinnosti podnájemce a ohrožení prostor a majetku v nich umístěných je provozovatel objektu oprávněn k okamžitému ukončení akce podnájemce bez nároku na snížení nebo vrácení podnájemného smlouvou sjednaného,
  • zajistit, aby se po celou dobu akce její účastníci pohybovali pouze v prostorách určených smlouvou
  mezi podnájemcem a provozovatelem objektu,
  • umožnit v době podnájmu provozovateli objektu přístup do těchto prostor za účelem jejich kontroly. Provozovatel objektu se zavazuje, že při uplatňování tohoto práva nebude nad přípustnou mez rušit činnost podnájemce v předmětu podnájmu.
 9. V případě havarijní situace je provozovatel objektu oprávněn ke vstupu do prostor akce na dobu nutnou k odstranění příčin havárie a zamezení vzniku škod.
 10. Podnájemce bere na vědomí, že dodávka energií (elektrická energie, plyn, teplo, voda) je zajišťována
  třetími subjekty a provozovatel objektu neodpovídá za přerušení dodávek nebo jiná pochybení ze strany dodavatelů těchto energií.
 11. Podnájemce se zavazuje zaplatit provozovateli objektu veškeré náklady, které tento vynaloží v souvislosti s mimořádným výjezdem bezpečností agentury, hasičů či planým poplachem v důsledku nesplnění povinností podnájemce nebo nedbalostí, a to jak ze strany podnájemce, tak ze strany osob, jímž umožnil na akci přístup.
 12. Podnájemce se zavazuje počínat si v předmětu podnájmu tak, aby svým jednáním nezpůsobil škodu
  na zdraví, majetku a na životním prostředí a nezavdal příčinu vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob
  a majetek podle Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zvýšenou pozornost nutno věnovat zajištění bezpečnosti při akci, kde dojde ke shromáždění více jak 200 osob. Provozovatel objektu
  je oprávněn kdykoli po dobu konání akce provést kontrolu dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti osob
  a požární ochrany. Podnájemce je povinen udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody a plynu v prostorách podnájmu a k prostředkům požární ochrany. V průběhu akce je podnájemce povinen oznamovat bez odkladu provozovateli objektu a hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý v podnajatých prostorách, umožnit orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo preventivní požární kontrolu, stejně jako provozovateli objektu, provedení kontroly zajištění požární ochrany včetně poskytnutí požadovaných podkladů a informací.
 13. Podnájemce je povinen hlásit provozovateli objektu veškeré případné závady zjištěné na rozvodu elektroinstalace, plynu, zařízení ohrožujících bezpečnost osob a dodržovat veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce. V případě použití elektrických spotřebičů je podnájemce povinen dbát bezpečnostních předpisů daných jejich výrobcem, před a při jejich použitím v předmětu podnájmu kontrolovat, zda jsou v požárně bezpečném stavu.
 14. Evidenci pracovních úrazů vzniklých u zaměstnanců podnájemce nebo jiných osob účastnících se jeho akce vede v souladu s platnými právními předpisy podnájemce.
 15. V prostorách objektu platí zákaz kouření s výjimkou míst k tomu vyhrazených a zákaz vstupu a vnášení zvířat, zbraní, ostrých předmětů, atd. není-li dohodnuto s provozovatelem objektu jinak.
 16. Parkování ve dvoře objektu nad rámec míst uvedených ve smlouvě je možné pouze za účelem vyložení a naložení techniky na dobu nezbytně nutnou.
 17. Parkování před objektem může provozovatel zajistit pouze na základě písemné žádosti podnájemce za cenu určenou ceníkem provozovatele objektu.
 18. Podnájemce se zavazuje zajistit dodržování ustanovení těchto Podmínek i osobami přítomnými na jím pořádané akci.
 19. Veškeré výjimky z těchto podmínek musí být sjednány písemně.

V Plzni dne 1. 2. 2019